Cultuurprofielschool

Wat zijn cultuurprofielscholen?

De cultuurprofielscholen, vormen een landelijke vereniging voor en door scholen die samen willen leren. Zo streven we naar samenhang en kwaliteit. Wij onderscheiden ons door uit te gaan van schooleigen ambities en elkaar daar kritisch op te bevragen. Dat bestendigen we door een kwaliteitskeurmerk toe te kennen waar we trots op zijn.

Zoveel scholen zoveel kleuren. Vanuit het eigen karakter en omgeving kiest elke Cultuurprofielschool zijn eigen onderwijskoers. Onze ambitie op het gebied van cultuuronderwijs is ons kompas. Elke school zet een route uit in een schooleigen beleidsplan, het Cultuurprofielplan.

Waarom zou je je als school willen profileren?

Omdat wij, leraren en schoolleiders, ervan overtuigd zijn dat met goed cultuuronderwijs de leerling zich optimaal toerust om als mens een waardevolle bijdrage te leveren aan onze steeds veranderende samenleving.

Wij ervaren ook dat je met onderwijs vanuit kunst en cultuur:
- beter kan aansluiten bij de leerwensen, leerstijl, affiniteit, talenten en intelligentie van leerlingen;
- versterkt kunt inzetten op speciale vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en experiment;
- een leertraject kunt bieden aan leerlingen met een bijzonder kunsttalent;
- een inhoudelijke impuls aan kunstzinnige oriëntatie en de kunstvakken kan geven en samenhang met andere vakken bevordert;
- het schoolklimaat en de PR positief kunt versterken.

De sfeer op school speelt een belangrijke rol. Leerlingenwerk op de gang, wekelijks kinderen op het podium, cultuurroutes in de omgeving, een programma met veel kunst en cultuur of zelfs ateliers of studio’s; allemaal aspecten die de school culturele eigenheid geven. Cultuurprofilering is een invulling van kunst- en cultuuronderwijs waarbij je als school vanuit visie en ambitie, keuzes maakt voor onderwijsbeleid, inhoud en uitvoering. Cultuurprofilering is de wens om cultuureducatie voor een brede groep leerlingen versterkt toegankelijk te maken.

Dat doen we door:
- het bieden van een kunst- en cultuurrijk programma en leeromgeving;
- kunst- en cultuuronderwijs structureel te verbinden met andere leergebieden;
- samen te werken met mensen en organisaties buiten de school;
- ons onderwijsplan regelmatig te evalueren.

Het Floracollege als cultuurprofielschool

De komende vier jaar mag het Floracollege zich opnieuw ‘Erkende Cultuurprofielschool’ noemen. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan scholen die excellent onderwijs aanbieden op het gebied van kunst en cultuur. Helemaal bijzonder is, dat er van de 44 scholen in Nederland die dit keurmerk hebben gekregen, maar een paar scholen een brede vmbo-school zijn, zoals het Floracollege. De meeste cultuurprofielscholen zijn HAVO-VWO scholen, met wel vaak een mavo-tak.

Een visitatiecommissie heeft de school onlangs een hele dag aan een zwaar onderzoek onderworpen. Het hele leerplan van de kunstvakken, alle activiteiten van de kunstklassen en de musicalklas en het totale beleid van de school inzake kunst- en cultuuronderwijs is minutieus tegen het licht gehouden.

En de commissie oordeelde uiterst positief: leerlingen zijn enthousiast over hun schoolkeuze, vooral om de goede sfeer, de musicalklas, theaterklas en kunstvakken, en de vele activiteiten en mogelijkheden die de school biedt.

Het Floracollege ziet kunst en cultuur als een belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. Die krijgen daarom les in vakken als muziek, drama, dans en beeldende vorming. Voor leerlingen met een meer dan gemiddelde belangstelling in deze vakken zijn er speciale kunstklassen. Jaarlijks produceert de school twee of drie musicalproducties, een toneelvoorstelling en verschillende (kleinere) optredens en exposities.

 


Meer weten over de Vereniging Cultuurprofielscholen in Nederland? Bezoek dan de site van de VCPS!

Manifest

De VCPS is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Zie ook het Manifest VCPS.